תפילה לברית מילה לאבי הבן מבעל ה"פלא יועץ"

לשֵם יִחוד קודְשָא בּרִיך הוא ושכִינתֵּיהּ, בּרחִימו ודחילו ורחימו, ליַחֲדָא אותיות י"ה באותיות ו"ה, ביחודא שלים בשם כל ישראל, הריני מוכן ומזומן לקיים מצות מילה, כמו שכתוב בתורה: המול לכם כל זכר. והנה מסרתי את בני למוהל ומיניתי אותו שליח גמור למול את בני בעבורי.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתקבל ברחמים וברצון מצות מילה שאנחנו עושים. ויעלה לרצון ולנחת רוח לפני כסא כבודך כקרבן אשה וכריח קטרת.

ובכח סגולת מצות מילה שאני עושה, יתוקן מה שפגמתי בברית קודשך, ותוציא לאור כל ניצוצות הקדושה אשר נתפזרו בין הקליפות, וישוב הכל לאיתנו הראשון, ולא ידח ממנו נדח. ואליהו זכרונו לברכה יברך אותי ואת הילד, שנהיה צדיקים וחסידים, נאמנים בבריתנו.

ולמען בריתך אשר חתמת בבשרנו,תצילנו מדבר, וממגפה, ומשטן, ומיצר הרע, ומשעבוד מלכויות. ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו. וכשם שאנחנו מלים את ערלת בשרנו, כן אתה ברחמיך הרבים תמול את ערלת לבבנו, ותפתח לבנו בתלמוד תורתך,ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך.

וצווה להציל ידידות זרע קודש שארנו משחת, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא, למען יזמרך כבוד ולא ידום, ה' אלוהי לעולם אודך. עשה למען רחמיך הרבים ולמען אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב עבדיך, ולמען משה ואהרן יוסף ודוד ולמען כל הצדיקים והחסידים זכותם תגן עלינו.

ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם, אם לא בזכות, ברחמים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי.

תפילה לברית מילה לסנדק

מסידור בית יעקב

לשם יחוד קודש אבריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו ליחדא שם י"הבו"הביחודא שלים בשם כל ישראל. הנה אנוכי בא להיות סנדק ואהיה כיסא ומזבח לעשות על ירכַי המילה. ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שיהיה מזבח כפרה, ותכפר לי על כל חטאתי עוונותי ופשעי, ובפרט מה שפגמתי בירכַי ובאות ברית קודש.

ותעלה עלינו כאלו כוונו בכל הכוונות הראויות לכוון, ותמלא כל השמות שפגמתי בהם. ותהא המילה חשובה כקטורת סמים כדכתיב גבעת הערלות, וכתיב גבעת הלבונה. ויתקיים בנו מקרא שכתוב: ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך. ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה. ויהי נעם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

תפילה לברית מילה  לקהל המשתתפים 

מספר שומר הברית

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, הבוחר באברהם אוהבו ובזרעו אחריו, שתפן אלינו ברחמים, ותמשוך חוט של חסד על הילד הזה, להיות חזק ובריא, כדי להכניסו למצות ברית מילה בזמנו, ותזכה אותו להיות נימול כהוגן וכשורה, ובכוונה הראויה, ותהא חשובה ומרוצה מצוה זו לפני כיסא כבודך, כקרבן על מזבחך, וכעקדת יצחק, ולא יסוכן חס ושלום מחמת המילה.

ותשלח רפואה וחיי לילד הזה ולאמו, כרפואת חזקיהו מלך יהודה מחוליו, וכמרים הנביאה מצרעתה, וכנעמן מצרעתו, וכמי מרה על ידי משה רבינו, וכמי יריחו על ידי אלישע.

וכשם שתכניס אותו לברית, כן תזכה את אביו ואת אמו,לגדלו ולהכניסו לתורתך ולעבודתך, וקדש שמך עליו, עד כי יראו כל בשר כי שם ה' נקרא עליו וייראו ממנו, ותהא עם פיו בעת הטיפו, ועם ידיו בעת מעבדיו, ויהיו פניו מצהיבות, וקומתו נאה, ויהיה אהוב למעלה, ונחמד למטה, ויזכו לראות בשמחתו, ובשמחת בני בניו, שיהיו עוסקים בתורה ובמצוות. ברוך אתה ה' למדני חוקיך.

תפילה לאחר ברית מילה לאבי הבן

מסידור בית יעקב

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי שיהא חשוב ומקובל לפניך, כאילו הקרבתי את בני לפני כיסא כבודך.ואתה ברחמיך הרבים, שלח על ידי מלאכיך הקדושים נשמה קדושה וטהורה לבני הנימול עתה לשמך הגדול, ושיהיה ליבו פתוח כפתחו של אולם בתורתך הקדושה, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, ותיתן לבני הנימול עתה אריכות ימים ושנות חיים של יראת חטא, חיים של עושר וכבוד, חיים שתמלא כל משאלות ליבו לטובה, וזכני לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ולראות ממנו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ותקבל תפילתו בקרב תפילות כל ישראל, ויהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי. אמן כן יהי רצון.

 

חזרה לדף הראשי – מוהל מוסמך לברית מילה כהלכה

Call Now Button